” Adresojmë mos zbatueshmërinë e të drejtave të personave me aftësi të kufizuar në Kosovë – përmes pasqyrimit të situatës dhe kërkimit të llogaridhenies”

FORUMI KOSOVAR I AFTESIVE TE KUFIZUARA

23 Mar 2018

Forumi Kosovar i Aftësisë së Kufizuar, sot ka filluar me aktivitetet për implementimin e projektit: ” Adresojmë mos zbatueshmërinë e të drejtave të personave me aftësi të kufizuar në Kosovë – përmes pasqyrimit të situatës dhe kërkimit të llogaridhenies”. Qëllimi i projektit në fjalë është të rrisim zbatueshmërinë e ‘’Strategjisë Nacionale për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar në Kosovë 2013/23’’, përmes kërkimit të llogaridhënies tek institucionet përgjegjëse mbi baza të monitorimit paraprak.

Më poshtë gjeni të bashkangjitur disa foto nga zhvillimi i puntorisë së parë informuese, në kuadër të këtij projekti.

Hotel ‘’Sirius’’ Prishtinë, 23.03.2018.

‘’Ky grant është financuar nga projekti Promovimi i Shoqërisë Demokratike (DSP) – i financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe Ministria e Punëve të Jashtme e Danimarkës (DANIDA) dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF)”.

______________________________________________________

Kosovski Forum Invalidnosti započeo je danas sa aktivnostima za implementaciju projekta: “Adresiramo neprimenjivost prava osoba sa invaliditetom na Kosovu – kroz prezentacije situacije i traženje odgovornosti” . Cilj ovog projekta je povećanje implementacije “Nacionalne Strategije o Pravima Osoba sa Invaliditetom na Kosovu 2013/23″, kroz traženje odgovornosti kod nadležnih institucija na osnovu prethodnog praćenja.

U nastavku ćete naći neke fotografije iz prve informativne radionice, u okviru ovog projekta.

Hotel ” Sirius ” Prishtina, 23.03.2018.

” Ovaj grant je finansiran od projekta Promocija Demokratskog Društva (DSP) – finansiran od strane Švajcarske Agencije za Razvoj i Saradnju (SDC) i Ministarstva Spoljnih Poslova Danske (DANIDA) i rukovodi Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KCSF) “.