Fëmijët me Aftësi të Kufizuar në Kosovë duhet të vlerësohen për nevojat e tyre edukative.

FORUMI KOSOVAR I AFTESIVE TE KUFIZUARA

16 Apr 2018

Forumi Kosovar i Aftësisë së Kufizuar është në vazhdimësi e sipër të zhvillimit të punëtorive avokuese me qëllim të Funksionalizimit të Ekipeve Pedagogjike për Fëmijët me Aftësi të Kufizuar në të gjithë Kosovën, në kuadër të projektit “Të rrisim edukimin e fëmijëve me aftësi të kufizuar në Kosovë”, të mbeshtetur nga Unicef Kosovo Programme.

Në takimin e mbajtur në Malishevë, të pranishëm ishin edhe zyrtarë të lartë nga Drejtoria Komunale për Arsim, zyrtarë nga Qendra për Punë Sociale, anëtarë të Ekipit Pedagogjik, drejtorë të shkollave në Malishevë, si dhe mësimdhënës të fëmijëve me aftësi të kufizuar.

Në takim u diskutua mbi rëndesinë e funskionalizmit të Ekipeve Pedagogjike për Vlerësimin e Nevojave të Fëmijëve me Aftësi të Kufizuar në komunën e Malishevës.

______________________________________________________

Decu sa Invaliditetom na Kosovu treba proceniti za svoje obrazovne potrebe.

Kosovski Forum Invalidnosti je u toku realizacije radionice za zagovaranje u cilju funkcionalizacije Pedagoških Timova za Decu sa Invaliditetom na celom Kosovu, u okviru projekta “Da Podižemo obrazovanje dece sa invaliditetom na Kosovu” uz podršku Unicef Kosovo Programme.

Na sastanku održanom u Mališevo bili su i visoki zvaničnici iz Opštinske Direkcije za Obrazovanje, službenici Centra za Socijalni Rad, članovi Pedagoškog Tima, direktori škola u Mališevo i nastavnici dece sa invaliditetom.

Na sastanku se razgovaralo o značaju funkcionalizacije Pedagoških Timova za Procjenu Potreba Dece sa Invaliditetom u opštini Mališevo.