Children with Disabilities in Kosovo should be assessed for their educational needs.

FORUMI KOSOVAR I AFTESIVE TE KUFIZUARA

12 Jun 2018

Forumi Kosovar i Aftësisë së Kufizuar është në vazhdimësi e sipër të zhvillimit të punëtorive avokuese me qëllim të Funksionalizimit të Ekipeve Pedagogjike për Fëmijët me Aftësi të Kufizuar në të gjithë Kosovën, në kuadër të projektit “Të rrisim edukimin e fëmijëve me aftësi të kufizuar në Kosovë”, të mbeshtetur nga Unicef Kosovo Programme.

Në takimin e mbajtur në Klinë, të pranishëm ishin edhe zyrtarë nga MASHT- zyra e Divizionit për Fëmijë me Nevoja të Veçanta, zyrtarë të lartë nga Drejtoria Komunale për Arsim, anëtarë të Ekipit Pedagogjik, drejtorë të shkollave në Klinë, si dhe mësimdhënës të fëmijëve me aftësi të kufizuar.

Në takim u diskutua mbi rëndesinë e funskionalizmit të Ekipeve Pedagogjike për Vlerësimin e Nevojave të Fëmijëve me Aftësi të Kufizuar në komunën e Klinës.

______________________________________________________

Decu sa Invaliditetom na Kosovu treba proceniti za svoje obrazovne potrebe.

Kosovski Forum Invalidnosti je u toku realizacije radionice za zagovaranje u cilju funkcionalizacije Pedagoških Timova za Decu sa Invaliditetom na celom Kosovu, u okviru projekta “Da Podižemo obrazovanje dece sa invaliditetom na Kosovu” uz podršku Unicef Kosovo Programme.

Na sastanku održanom u Klinu bili su I zvaničnici iz MONT-a kancelarija Divizije za Decu sa Invaliditetom, visoki zvaničnici iz Opštinske Direkcije za Obrazovanje, članovi Pedagoškog Tima, direktori škola u Klinu i nastavnici dece sa invaliditetom.

Na sastanku se razgovaralo o značaju funkcionalizacije Pedagoških Timova za Procjenu Potreba Dece sa Invaliditetom u opštini Klina.