Rëndësia e identifikimit të hershëm të fëmijëve me aftësi të kufizuara

Fëmijet me aftësi të kufizuara duhet të jenë pjesëtarë aktiv të shoqërisë dhe kanë të drejtë të marrin mbështetjen e nevojshme për edukim, zhvillim dhe avansim, krahas fëmijëve të tjerë. Një identifikim i hershëm i fëmijëve me aftësi të kufizuara krijon kushtet për nje arsimimin më të përshtatshëm.

Arsimimi

  • Na jep dije dhe njohuri

  • Na jep identitet dhe vlera njerëzore

  • Mundëson punësim dhe zhvillim

  • Mundëson integrim social

  • Ulë paragjykimet dhe rritë pranueshmërine sociale

  • Ju mundëson fëmijëve me aftësi të kufizuara të zhvillojnë një jetë normale sikurse fëmijët e tjerë

  • Dhe të zhvillojnë potencialin e tyre përkundër limiteve eventuale

Fëmijët me aftësi të kufizuara duhet të jenë pjesëtar aktiv të shoqërisë. Bëjeni ata pjese të sistemit arsimor.

Regjistroni në formë Online rastet e fëmijëve me Aftësi të Kufizuara që janë jashtë sistemit shkollor, në vegzën e mëposhtme

Informatat e plotësuara në këtë aplikacion janë konfidenciale dhe nuk shpërndahen me palë të tjera. Përdorimi i tyre do të bëhet me qëllim të ofrimit të asistencës nga organizatat anëtare të FKAK që janë të shtrira në të gjithë vendin.