Pershkrimi dhe misioni I FKAK-se

Kliko më poshtë për të dëgjuar verzionin audio.

Forumi Kosovar i Aftësisë së Kufizuar (FKAK) është një organizatë ombrellë dhe mekanizëm gjithëpërfshirës i të gjitha organizatave të personave me aftësi të kufizuar në Kosovë. FKAK është themeluar me asistencën e zyrës së Komisionit Evropian në Kosovë. Forumi Kosovar i Aftësisë së Kufizuar është e regjistruar me numër regjistrimi 5116500- 4 si një organizatë që përfaqëson dhe mbron të drejtat e personave me aftësi të kufizuar në Kosovë, në mënyrë të unifikuar dhe pa asnjë dallim.

Forumi Kosovar i Aftësisë së Kufizuar në kuadër të saj ka të anëtarësuar gjithsejtë shtatë (7) organizata të personave me aftësi të kufizuar në Kosovë:

  1. Shoqata e të Verbërve të Kosovës
  2. Shoqata Kosovare e të Shurdhërve
  3. Shoqata e Autizmit
  4. Handikep Kosova
  5. Down Syndrome Kosovo
  6. Organizata e Prindërve të Fëmijëve me Aftësi të Kufizuar dhe
  7. Klubi “Dëshira”

Organizatat e lartëcekura, veprojnë në mënyrë të pavaruar duke përfaqësuar respektivisht interesat e grupeve të vecanta të personave me aftësi të kufizuar. Nga ana tjetër, Forumi Kosovar i Aftësisë së Kufizuar është një mekanizëm gjithpërfshirës i të gjitha këtyre organizatave me qëllim të unifikimit të tyre dhe adresimit të cështjeve që në mënyrë uniforme prekin jetën e personave me aftësi të kufizuar në Kosovë.

Misioni

Misioni i kësaj organizate ombrellë, në të cilën janë të antarësuara të gjitha organizatat e personave me aftësi të kufizuar në Kosovë,  është të adresojë dhe avokojë për cështjet kruciale që prekin jetën e personave me aftësi të kufizuar, një komuniteti jo pak të diskriminuar dhe margjinalizuar në vendin tonë.

Zyra e presidentit

Enver Kurtalani

Kryetar i FKAK-së

Hata Kërleshi

Nënkryetare

Arif Daka

Nënkryetar

Bujar Kadriu

U.D Drejtor ekzekutiv

Keshilli drejtues

Sebahate Beqiri

Anëtare e Këshillit Drejtues

Ajhan Saraçi

Anëtarë i Këshillit Drejtues

Hatixhe Hoxha

Anëtare e Këshillit Drejtues

Nusret Shillova

Anëtarë i Këshillit Drejtues

Daut Tishuku

Anëtar i Këshillit Drejtues

Sekretariati

Saranda Uka

Staf në FKAK
Përgaditja profesionale:
MA Sociologji

Anida Gashi Haliti

Staf në FKAK
Përgaditja profesionale:
Ph.D. can financa

Erina Rrahmani

Staf në FKAK
Përgaditja profesionale:
Bachellor në shkenca Politike
MA Integrime Evropiane

Vjosë Avdiu

Përgaditja profesionale:
Bachellor Juridik
LL.M. (MA) në të Drejtën Penale

Donika Maloku

Staf në FKAK
M.A në: Administratë Publike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare
Psikologji shkollore dhe Këshillim

Kushtrim Xhelili

Staf në FKAK

Bahrie Hajdini

Staf në FKAK