FORUMI KOSOVAR I AFTESIVE TE KUFIZUARA

07 Aug 2023

STRATEGJIA E KOMUNIKIMIT DHE MARRËDHËNIEVE ME PUBLIKUN

Kjo strategji e marrëdhënies me publikun ka qëllimin që të komunikojë me publikun e gjërë, atë profesional dhe institucional në të gjitha format, aspektet dhe komunikimet multimediale. Strategjia e Forumit Kosovar të Aftësisë së Kufizuar është që të mbajë njerëzit të informuar dhe në kontakt të vazhdueshëm me pjesën tjetër të bashkëqytetarëve apo Personat me Aftësi të Kufizuar. Audienca kosovare duhet të ketë informacione të përditshme për jetën dhe vështirësitë që hasin rreth 200 mijë qytetarë të vendit apo 11 përqindëshi i shoqërisë. Përmes komunikimeve të realitetit pjesa tjetër e popullsisë do të ndërgjegjësohet për nevojat e Personave me Aaftësi të Kufizuara dhe mundësive të barabarta.

Ky dokument është hartuar me një strategji afat shkurt dhe afat mesme për të krijuar lidhje me publikun, mediet dhe gazetarët të cilët janë pika krysore e zhvillimit dhë mbështetjës sonë.

Strategjia është mbështetur dhe inicuar nga UNICEF-I Programi në Kosovë si partner i vazhdueshëm i Forumit Kosovar të Aftësisë së Kufizuar në shumë aspkete, njëri prej projekteve i cili po zbatohet është „Përfshirja e fëmijëve me aftësi të kufizuar në shkollat e komunave target” përkrahur nga Zyra e UNICEF-it në Kosovë me ndihmen financiare të BE-së.

Strategjiia e Komunikimit dhe Marrëdhënies me Publkun 2023/2024 është hartuar nga gazetarja dhe ligjeruesja e marrëdhënies me publikun Behare Bajraktari.

 

 

 

https://kdf-ks.org/wp-content/uploads/2023/08/Strategjia-e-Komunkimit-dhe-Marredhenieve-me-Publikun-1.pdf

Shkarko publikimin

FORUMI KOSOVAR I AFTESIVE TE KUFIZUARA

28 Jul 2023

Thirrje për konsulent vendor për hartimin e strategjisë së FKAK-së

Forumi Kosovar i Aftësisë së Kufizuar shpallë thirrjen për pozitën: Konsulent vendor për hartimin e Strategjisë pesë vjeçare të Organizatës.

Forumi Kosovar i Aftësisë së Kufizuar synon të angazhojë një konsulent të specializuar për hartimin e dokumentit strategjik të organizatës, shërbimi që duhet të ofrohet është Hartimi i Strategjisë pesë vjeçare të organizatës Forumi Kosovar i Aftësisë së Kufizuar.

Kandidatët e interesuar janë të mirëseardhur të aplikojnë duke dorëzuar dokumentacionin të cilin e gjeni të bashkangjitur në këtë shpallje si dhe të publikuar në web-faqen www.kdf-ks.org.

Aplikimin tuaj mund ta dërgoni në emailin: prokurimi@kdf-ks.org, me subjekt: Konsulent/e për të

hartuar strategjinë FKAK-së.

Afati i fundit për aplikim është deri 15.08.2023. në ora 16:00 në email adresen prokurimi@kdf-ks.org

Dokumentet e dërguara pas afatit të caktuar nuk do të pranohen.

https://kdf-ks.org/wp-content/uploads/2023/07/KDF-2023-Termat-e-References-Konsulent-per-strategji-28.07.2023-2.pdf

Shkarko publikimin

FORUMI KOSOVAR I AFTESIVE TE KUFIZUARA

13 Jun 2023

 

Forumi Kosovar i Aftësisë së Kufizuar do të angazhojë një konsulent të specializuar për

hartimin e dokumentit strategjik të institucionit

Aplikimi është i hapur deri me 26.06.2023 ora 16:00.

Termat e referencës për të interesuarit janë të bashkangjitura në linkun e shpalljës:

 

 

 

https://kdf-ks.org/wp-content/uploads/2023/06/Termat-e-References-Konsulent-per-strategji-13.06.2023.pdf

Shkarko publikimin

FORUMI KOSOVAR I AFTESIVE TE KUFIZUARA

12 Apr 2023

https://kdf-ks.org/wp-content/uploads/2022/12/Statuti-KFD.pdf

Shkarko publikimin

FORUMI KOSOVAR I AFTESIVE TE KUFIZUARA

12 Apr 2023

https://kdf-ks.org/wp-content/uploads/2023/01/FKAK-Raporti-2021-1.docx

Shkarko publikimin

FORUMI KOSOVAR I AFTESIVE TE KUFIZUARA

12 Apr 2023

https://kdf-ks.org/wp-content/uploads/2022/12/Raporti-financiar-2021-KDF.pdf

Shkarko publikimin

FORUMI KOSOVAR I AFTESIVE TE KUFIZUARA

16 Oct 2020

https://kdf-ks.org/wp-content/uploads/2020/10/Raporti-i-Auditorit-2019.pdf

Shkarko publikimin

FORUMI KOSOVAR I AFTESIVE TE KUFIZUARA

25 Jul 2019

https://kdf-ks.org/wp-content/uploads/2019/07/Buxheti-Donacion-për-FKAK-në-2018-Përgjithshme.xls

Shkarko publikimin

FORUMI KOSOVAR I AFTESIVE TE KUFIZUARA

25 Jul 2019

https://kdf-ks.org/wp-content/uploads/2019/07/Raporti-vjetor-i-FKAK-final.docx

Shkarko publikimin

https://kdf-ks.org/wp-content/uploads/2018/09/Raporti-mbi-Zbatimin-e-Strategjisë-Nacionale-për-Persona-me-Aftësi-te-Kufizuara-në-Kosovë.pdf

Shkarko publikimin

FORUMI KOSOVAR I AFTESIVE TE KUFIZUARA

26 Jul 2017

https://kdf-ks.org/wp-content/uploads/2017/07/Understanding-the-Situation-of-ChwDs-in-Kosovo-through-their-own-Voice-ilovepdf-compressed.pdf

Shkarko publikimin

FORUMI KOSOVAR I AFTESIVE TE KUFIZUARA

24 May 2017

Ne përfaqesuesit e Shoqatave Antarë të Forumit Kosovar për Personat me Aftësi të Kufizuar pajtohemi unanimisht për rezoluten

https://kdf-ks.org/wp-content/uploads/2017/05/Deklarata-FKAK.pdf

Shkarko publikimin

FORUMI KOSOVAR I AFTESIVE TE KUFIZUARA

24 May 2017

Kjo Rregullore është hartuar në përputhje me legjislacionin pozitiv në Republikën e Kosovës,
Statutin e FKAK-së dhe ka përfshirë praktikat më të mira për ndërtimin e normave të burimeve
njerëzore në organizatë.

https://kdf-ks.org/wp-content/uploads/2017/05/2-Rregullorja-e-Burimeve-Njerezore-KDF.pdf

Shkarko publikimin

FORUMI KOSOVAR I AFTESIVE TE KUFIZUARA

24 May 2017

Forumi Kosovar i Aftësisë së Kufizuar

https://kdf-ks.org/wp-content/uploads/2017/05/1-Kodi-i-Miresjelljes-KDF.pdf

Shkarko publikimin