FORUMI KOSOVAR I AFTESIVE TE KUFIZUARA

12 Apr 2023

https://kdf-ks.org/wp-content/uploads/2022/12/Statuti-KFD.pdf

Shkarko publikimin

FORUMI KOSOVAR I AFTESIVE TE KUFIZUARA

12 Apr 2023

https://kdf-ks.org/wp-content/uploads/2023/01/FKAK-Raporti-2021-1.docx

Shkarko publikimin

FORUMI KOSOVAR I AFTESIVE TE KUFIZUARA

12 Apr 2023

https://kdf-ks.org/wp-content/uploads/2022/12/Raporti-financiar-2021-KDF.pdf

Shkarko publikimin

FORUMI KOSOVAR I AFTESIVE TE KUFIZUARA

16 Oct 2020

https://kdf-ks.org/wp-content/uploads/2020/10/Raporti-i-Auditorit-2019.pdf

Shkarko publikimin

FORUMI KOSOVAR I AFTESIVE TE KUFIZUARA

25 Jul 2019

https://kdf-ks.org/wp-content/uploads/2019/07/Buxheti-Donacion-për-FKAK-në-2018-Përgjithshme.xls

Shkarko publikimin

FORUMI KOSOVAR I AFTESIVE TE KUFIZUARA

25 Jul 2019

https://kdf-ks.org/wp-content/uploads/2019/07/Raporti-vjetor-i-FKAK-final.docx

Shkarko publikimin

https://kdf-ks.org/wp-content/uploads/2018/09/Raporti-mbi-Zbatimin-e-Strategjisë-Nacionale-për-Persona-me-Aftësi-te-Kufizuara-në-Kosovë.pdf

Shkarko publikimin

FORUMI KOSOVAR I AFTESIVE TE KUFIZUARA

26 Jul 2017

https://kdf-ks.org/wp-content/uploads/2017/07/Understanding-the-Situation-of-ChwDs-in-Kosovo-through-their-own-Voice-ilovepdf-compressed.pdf

Shkarko publikimin

FORUMI KOSOVAR I AFTESIVE TE KUFIZUARA

24 May 2017

Ne përfaqesuesit e Shoqatave Antarë të Forumit Kosovar për Personat me Aftësi të Kufizuar pajtohemi unanimisht për rezoluten

https://kdf-ks.org/wp-content/uploads/2017/05/Deklarata-FKAK.pdf

Shkarko publikimin

FORUMI KOSOVAR I AFTESIVE TE KUFIZUARA

24 May 2017

Kjo Rregullore është hartuar në përputhje me legjislacionin pozitiv në Republikën e Kosovës,
Statutin e FKAK-së dhe ka përfshirë praktikat më të mira për ndërtimin e normave të burimeve
njerëzore në organizatë.

https://kdf-ks.org/wp-content/uploads/2017/05/2-Rregullorja-e-Burimeve-Njerezore-KDF.pdf

Shkarko publikimin

FORUMI KOSOVAR I AFTESIVE TE KUFIZUARA

24 May 2017

Forumi Kosovar i Aftësisë së Kufizuar

https://kdf-ks.org/wp-content/uploads/2017/05/1-Kodi-i-Miresjelljes-KDF.pdf

Shkarko publikimin