Pershkrimi dhe misioni I FKAK-se

Kliko më poshtë për të dëgjuar verzionin audio. http://kdf-ks.org/wp-content/uploads/2018/03/Rreth-KDF-Audio.mp3 Forumi Kosovar i Aftësisë së Kufizuar (FKAK) është një organizatë ombrellë dhe mekanizëm gjithëpërfshirës i të gjitha organizatave të personave me aftësi të kufizuar në Kosovë. FKAK është themeluar me asistencën e zyrës së Komisionit Evropian në Kosovë. Së fundmi, Forumi Kosovar i Aftësisë së Kufizuar është regjistruar legalisht (me numër regjistrimi 5116500- 4) si një organizatë që përfaqëson dhe mbron të drejtat e personave me aftësi të kufizuar në Kosovë, në mënyrë të unifikuar dhe pa asnjë dallim. Forumi Kosovar i Aftësisë së Kufizuar në kuadër të saj ka të anëtëruar gjithsejtë tetë (8) organizata të personave me aftësi të kufizuar në Kosovë. Shoqata e të Verbërve të Kosovës Shoqata Kosovare e të Shurdhërve Shoqata e Autizmit HandiKos Handikep Kosova Down Syndrome Kosovo Organizata e Prindërve të Fëmijëve me Aftësi të Kufizuar dhe Klubi “Dëshira” Organizatat e lartëcekura, veprojnë në...

FORUMI KOSOVAR I AFTESIVE TE KUFIZUARA

16 Oct 2020

https://kdf-ks.org/wp-content/uploads/2020/10/Raporti-i-Auditorit-2019.pdf

Shkarko publikimin

Rëndësia e identifikimit të hershëm të fëmijëve me aftësi të kufizuara

Fëmijet me aftësi të kufizuara duhet të jenë pjesëtarë aktiv të shoqërisë dhe kanë të drejtë të marrin mbështetjen e nevojshme për edukim, zhvillim dhe avansim, krahas fëmijëve të tjerë. Një identifikim i hershëm i fëmijëve me aftësi të kufizuara krijon kushtet për nje arsimimin më të përshtatshëm.

Regjistrohu