Pershkrimi dhe misioni I FKAK-se

Kliko më poshtë për të dëgjuar verzionin audio. http://kdf-ks.org/wp-content/uploads/2018/03/Rreth-KDF-Audio.mp3 Forumi Kosovar i Aftësisë së Kufizuar (FKAK) është një organizatë ombrellë dhe mekanizëm gjithëpërfshirës i të gjitha organizatave të personave me aftësi të kufizuar në Kosovë. FKAK është themeluar me asistencën e zyrës së Komisionit Evropian në Kosovë. Forumi Kosovar i Aftësisë së Kufizuar është e regjistruar me numër regjistrimi 5116500- 4 si një organizatë që përfaqëson dhe mbron të drejtat e personave me aftësi të kufizuar në Kosovë, në mënyrë të unifikuar dhe pa asnjë dallim. Forumi Kosovar i Aftësisë së Kufizuar në kuadër të saj ka të anëtarësuar gjithsejtë shtatë (7) organizata të personave me aftësi të kufizuar në Kosovë: Shoqata e të Verbërve të Kosovës Shoqata Kosovare e të Shurdhërve Shoqata e Autizmit Organizata e Prindërve të Fëmijëve me Aftësi të Kufizuar dhe Organizatat e lartëcekura, veprojnë në mënyrë të pavaruar duke përfaqësuar respektivisht interesat e...

FORUMI KOSOVAR I AFTESIVE TE KUFIZUARA

07 Aug 2023

https://kdf-ks.org/wp-content/uploads/2023/08/Strategjia-e-Komunkimit-dhe-Marredhenieve-me-Publikun-1.pdf

Shkarko publikimin

FORUMI KOSOVAR I AFTESIVE TE KUFIZUARA

28 Jul 2023

https://kdf-ks.org/wp-content/uploads/2023/07/KDF-2023-Termat-e-References-Konsulent-per-strategji-28.07.2023-2.pdf

Shkarko publikimin

Rëndësia e identifikimit të hershëm të fëmijëve me aftësi të kufizuara

Fëmijet me aftësi të kufizuara duhet të jenë pjesëtarë aktiv të shoqërisë dhe kanë të drejtë të marrin mbështetjen e nevojshme për edukim, zhvillim dhe avansim, krahas fëmijëve të tjerë. Një identifikim i hershëm i fëmijëve me aftësi të kufizuara krijon kushtet për nje arsimimin më të përshtatshëm.

Regjistrohu