Pershkrimi dhe misioni I FKAK-se

Kliko më poshtë për të dëgjuar verzionin audio. http://kdf-ks.org/wp-content/uploads/2018/03/Rreth-KDF-Audio.mp3 Forumi Kosovar i Aftësisë së Kufizuar (FKAK) është një organizatë ombrellë dhe mekanizëm gjithëpërfshirës i të gjitha organizatave të personave me aftësi të kufizuar në Kosovë. FKAK është themeluar me asistencën e zyrës së Komisionit Evropian në Kosovë. Forumi Kosovar i Aftësisë së Kufizuar është e regjistruar me numër regjistrimi 5116500- 4 si një organizatë që përfaqëson dhe mbron të drejtat e personave me aftësi të kufizuar në Kosovë, në mënyrë të unifikuar dhe pa asnjë dallim. Forumi Kosovar i Aftësisë së Kufizuar në kuadër të saj ka të anëtarësuar gjithsejtë shtatë (7) organizata të personave me aftësi të kufizuar në Kosovë: Shoqata e të Verbërve të Kosovës Shoqata Kosovare e të Shurdhërve Shoqata e Autizmit Handikep Kosova Down Syndrome Kosovo Organizata e Prindërve të Fëmijëve me Aftësi të Kufizuar dhe Klubi “Dëshira” Organizatat e lartëcekura, veprojnë në mënyrë...

FORUMI KOSOVAR I AFTESIVE TE KUFIZUARA

12 Apr 2023

https://kdf-ks.org/wp-content/uploads/2022/12/Statuti-KFD.pdf

Shkarko publikimin

FORUMI KOSOVAR I AFTESIVE TE KUFIZUARA

12 Apr 2023

https://kdf-ks.org/wp-content/uploads/2023/01/FKAK-Raporti-2021-1.docx

Shkarko publikimin

Rëndësia e identifikimit të hershëm të fëmijëve me aftësi të kufizuara

Fëmijet me aftësi të kufizuara duhet të jenë pjesëtarë aktiv të shoqërisë dhe kanë të drejtë të marrin mbështetjen e nevojshme për edukim, zhvillim dhe avansim, krahas fëmijëve të tjerë. Një identifikim i hershëm i fëmijëve me aftësi të kufizuara krijon kushtet për nje arsimimin më të përshtatshëm.

Regjistrohu