” Adresojmë mos zbatueshmërinë e të drejtave të personave me aftësi të kufizuar në Kosovë – përmes pasqyrimit të situatës dhe kërkimit të llogaridhenies”

FORUMI KOSOVAR I AFTESIVE TE KUFIZUARA

30 Mar 2018

Forumi Kosovar i Aftësisë së Kufizuar, është në vazhdimësi të zhvillimit të aktiviteteve për implementimin e projektit: ” Adresojmë mos zbatueshmërinë e të drejtave të personave me aftësi të kufizuar në Kosovë – përmes pasqyrimit të situatës dhe kërkimit të llogaridhenies”. Qëllimi i projektit në fjalë është të rrisim zbatueshmërinë e ‘’Strategjisë Nacionale për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar në Kosovë 2013/23’’, përmes kërkimit të llogaridhënies tek institucionet përgjegjëse mbi baza të monitorimit paraprak.

Më poshtë gjeni të bashkangjitur disa foto nga zhvillimi i puntorisë me Grupin Monitorues, të angazhuar në kuadër të këtij projekti, të cilët do të monitorojnë ‘’Strategjinë Nacionale për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar në Kosovë 2013/23’’. Në puntorinë e zhvilluar sot, ky grup është njoftuar me metodologjinë e procesit të monitorimit të kësaj strategjie.

Hotel ‘’Sirius’’ Prishtinë, 30.03.2018.

‘’Ky grant është financuar nga projekti Promovimi i Shoqërisë Demokratike (DSP) – i financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe Ministria e Punëve të Jashtme e Danimarkës (DANIDA) dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF)”.

_________________________________________________

Kosovski Forum Invalidnosti je u toku realizacije aktivnosti za implementaciju projekta: “Adresiramo neprimenjivost prava osoba sa invaliditetom na Kosovu – kroz prezentacije situacije i traženje odgovornosti” . Cilj ovog projekta je povećanje implementacije “Nacionalne Strategije o Pravima Osoba sa Invaliditetom na Kosovu 2013/23”, kroz traženje odgovornosti kod nadležnih institucija na osnovu prethodnog praćenja.

U nastavku ćete naći neke fotografije iz radionice sa Grupom za Praćenje angažovani u okviru ovog projekta, koji će pratiti “Nacionalne Strategije o Pravima Osoba sa Invaliditetom na Kosovu 2013/23″. Na radionici koja je održana danas, ova grupa je upoznata sa metodologijom procesa praćenja ove strategije.

Hotel “Sirius” Prishtina, 30.03.2018

” Ovaj grant je finansiran od projekta Promocija Demokratskog Društva (DSP) – finansiran od strane Švajcarske Agencije za Razvoj i Saradnju (SDC) i Ministarstva Spoljnih Poslova Danske (DANIDA) i rukovodi Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KCSF) “.