Ekipi Vleresues i Nevojave Pedagogjjike të Fëmijëve me Aftësi të Kufizuar në Komunën e Malishevës, tashmë është funksionalizuar dhe ka filluar punën

FORUMI KOSOVAR I AFTESIVE TE KUFIZUARA

27 Apr 2018

Forumi Kosovar i Aftësisë së Kufizuar, është në vazhdimësi të zhvillimit të aktiviteteve për implementimin e projektit: ” Adresojmë mos zbatueshmërinë e të drejtave të personave me aftësi të kufizuar në Kosovë – përmes pasqyrimit të situatës dhe kërkimit të llogaridhenies”. Qëllimi i projektit në fjalë është të rrisim zbatueshmërinë e ‘’Strategjisë Nacionale për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar në Kosovë 2013/23’’, përmes kërkimit të llogaridhënies tek institucionet përgjegjëse mbi baza të monitorimit paraprak.

Më poshtë gjeni të bashkangjitur disa foto nga zhvillimi i puntorisë me Grupin Monitorues, të angazhuar në kuadër të këtij projekti, të cilët janë duke monitoruar ‘’Strategjinë Nacionale për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar në Kosovë 2013/23’’. Në këtë puntori të zhvilluar, ky grup ka prezentuar gjetjet nga puna në terren, si dhe ka filluar procesi i grumbullimit të të dhënave për integrim në raportin final.

Hotel ‘’Sirius’’ Prishtinë, 30.04.2018.

‘’Ky grant është financuar nga projekti Promovimi i Shoqërisë Demokratike (DSP) – i financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe Ministria e Punëve të Jashtme e Danimarkës (DANIDA) dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF)”.

__________________________________________________________

Kosovski Forum Invalidnosti, je u toku realizacije aktivnosti za implementaciju projekta “. Adresiramo neprimenjivost prava osoba sa invaliditetom na Kosovu – kroz prezentacije situacije i traženja odgovornosti” Cilj projekta je da se poveća primenljivost ” Nacionalne Strategije o Pravima Osoba sa Invaliditetom na Kosovu 2013/23 ‘,kroz traženje odgovornosti kod nadležnih institucija na osnovu prethodnog praćenja.

Ispod u prilogu možete naći nekoliko fotografija iz radionice sa Timom za Praćenje, angažovani u okviru ovog projekta, koji prate ” Nacionalnu Strategiju o Pravima Osoba sa Invaliditetom na Kosovu 2013/23. ” U ovoj realizovanoj radionici, ovaj tim je predstavio rezultate sa terenskog rada i počeo proces prikupljanja podataka za integrisanje u konačnom izveštaju.

Hotel ” Sirius ” Prishtina, 30/04/2018.

” Ovaj grant je finansiran od projekta Promovisanje Demokratskog Društva (PDD) – finansiran od strane Švajcarske Agencije za Razvoj i Saradnju (SARS) i Ministarstva
Spoljnih Poslova Danske (DANIDA) i rukovodi Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KFCD) “.