Ekipi vlerësues pedagogjik i fëmijeve me nevoja të veçanta i komunës së Gjilanit u takua me ekipin e Kamenicës për të shkëmbyer eksperiencat dhe ngritur kapacitetin profesional

FORUMI KOSOVAR I AFTESIVE TE KUFIZUARA

06 Jun 2018

DUKE NDODHUR TANI: Ekipi vlerësues pedagogjik i fëmijeve me nevoja të veçanta i komunës së Gjilanit po takohet me ekipin e Kamenicës për të shkëmbyer eksperiencat dhe ngritur kapacitetin profesional.

Takimi është organizuar në kuadër të projektit “ Të ngrisim edukimin e fëmijëve me aftësi të kufizuar në Kosovë” të mbështetur nga Unicef Kosovo Programme

DEŠAVA SE SAD: Pedagoški tim za procjenu dece sa posebnim potrebama opštine Gnjilane sastaje se sa timom od Kamenica radi razmjene iskustava i povećanja profesionalnog kapaciteta.

Sastanak je organizovan u okviru projekta “Da Podižemo obrazovanje dece sa invaliditetom na Kosovu” uz podršku Unicef Kosovo Programme.