Ekipi vlerësues pedagogjik i fëmijeve me nevoja të veçanta i komunës së Pejës është takuar me ekipin e Podujevës

FORUMI KOSOVAR I AFTESIVE TE KUFIZUARA

20 Jun 2018

Ekipi vlerësues pedagogjik i fëmijeve me nevoja të veçanta i komunës së Pejës është takuar me ekipin e Podujevës për të shkëmbyer eksperiencat dhe ngritur kapacitetin profesional. Në këtë takim ka marrë pjesë edhe një anëtar i ekipit vlerësues pedagogjik i fëmijëve me nevoja të veçanta i komunës së Klinës.

Takimi është organizuar në kuadër të projektit “ Të ngrisim edukimin e fëmijëve me aftësi të kufizuar në Kosovë” të mbështetur nga Unicef Kosovo Programme.

#unicefkosovo
_______________________________________

Pedagoški tim za procenjivanje dece sa posebnim potrebama opštine Peja (Peć) sastao se sa timom iz Podujeva za razmjenu iskustava i izgradnju profesionalnih kapaciteta. Na ovom sastanku je prisustvovao i jedan član pedagoškog tima za procenu dece sa posebnim potrebama opštine Klina.

Sastanak je organizovan u okviru projekta “Da Podižemo obrazovanje dece sa invaliditetom na Kosovu” uz podršku Unicef Kosovo Programme.

#unicefkosovo