Fëmijët me Aftësi të Kufizuar në Kosovë duhet të vlerësohen për nevojat e tyre edukative.

FORUMI KOSOVAR I AFTESIVE TE KUFIZUARA

06 Jul 2018

Forumi Kosovar i Aftësisë së Kufizuar është në vazhdimësi e sipër të zhvillimit të punëtorive avokuese me qëllim të Funksionalizimit të Ekipeve Pedagogjike për Fëmijët me Aftësi të Kufizuar në të gjithë Kosovën, në kuadër të projektit “Të rrisim edukimin e fëmijëve me aftësi të kufizuar në Kosovë”, të mbeshtetur nga Unicef Kosovo Programme.

Në takimin e mbajtur në Dragash, të pranishëm ishin edhe, Drejtori Komunal për Arsim, zyrtarë të lartë nga Drejtoria Komunale për Arsim, zyrtarë nga departamenti i financave të komunës, anëtarë të Ekipit Pedagogjik, drejtorë të shkollave në Dragash, si dhe mësimdhënës të fëmijëve me aftësi të kufizuar.

Në takim u diskutua mbi rëndesinë e funskionalizmit të Ekipeve Pedagogjike për Vlerësimin e Nevojave të Fëmijëve me Aftësi të Kufizuar në komunën e Dragashit.

#UnicefKosovo
_____________________________________
Decu sa Invaliditetom na Kosovu treba proceniti za svoje obrazovne potrebe.

Kosovski Forum Invalidnosti u kontinuitetu realizuje radionice za zagovaranje sa ciljem Funkcionalizacije Pedagoških Timova za Decu sa Invaliditetom na celom Kosovu, u okviru projekta “Da Podižemo obrazovanje dece sa invaliditetom na Kosovu “, podržan od strane Unicef Kosovo Programme.

Na sastanku održanom u Dragašu prisustvovali su i Opštinski Direktor za Obrazovanje, viši zvaničnici Opštinske Direkcije za Obrazovanje, službenici iz opštinskog odeljenja za finansije, članovi Pedagoškog Tima, direktori škola u Dragašu, kao i nastavnici dece sa invaliditetom.

Na sastanku se razgovaralo o značaju funkcionalizacije Pedagoških Timova za Procenu Potreba Dece sa Invaliditetom u opštini Dragaš.

#UnicefKosovo