FKAK SHPALLË THIRRJE PËR REALIZIMIN E NJË VIDEO ME ANIMACION

FORUMI KOSOVAR I AFTESIVE TE KUFIZUARA

10 Nov 2023

FORUMI KOSOVAR I AFTËSIS SË KUFIZUAR

Shpallë këtë thirrjë:

Në vazhdim të implementimit të  projektit: “Integrimi (Përfshirja) e personave me aftësi të kufizuar në tregun e punës në Kosovë”  në partneritet me Zyrën e Save the Children në Kosovë, Forumi Kosovar i Aftësisë së Kufizuar (FKAK) është duke kërkuar ofertë nga subjektet ekonomike të cilat merren me veprimtari:  produksion, xhirim, montim në mënyrë që të realizohet një video me animacion.  

Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: datë 10.11.2023 deri më 15.11.2023 në ora 23:00.

Për informata rreth projektit dhe informata tjera rreth thirrjes kontaktoni Menaxheren e Projektit, Znj. Saranda Uka në emailin: sarandauka@kdf-ks.org.

Aplikacionin mund ta gjeni ketu: