Forumi Kosovar i Aftësisë së Kufizuar ka publikuar raportin mbi zbatueshmerinë e ‘’Strategjisë Nacionale për Persona me Aftësi të Kufizuar në Kosovë 2013/23

FORUMI KOSOVAR I AFTESIVE TE KUFIZUARA

04 Jul 2018

Forumi Kosovar i Aftësisë së Kufizuar, sot ka publikuar raportin mbi zbatueshmerinë e ‘’Strategjisë Nacionale për Persona me Aftësi të Kufizuar në Kosovë 2013/23’’. Vlen të theksohet fakti që nga këndi i shoqërisë civile, për herë të parë monitorohet Strategjia Nacionale për Persona me Aftësi të Kufizuar. Rrjedhimisht, ky raport do të pasojë edhe me organizimin e aktiviteteve të rradhës të cilat kryesisht do të jenë të tipit avokues përpara insititucioneve relevante, për përmirësimin e jetës së Personave me Aftësi të Kufizuar në Kosovë, duke u bazuar në të gjeturat e këtij raporti aktual.

Ky publikim është në vazhdën e aktiviteteve të projektit “Adresojmë mos zbatueshmerinë e të drejtave të personave me aftësi të kufizuar në Kosovë, përmes pasqyrimit të situatës dhe kërkimit të llogaridhënies”.

Hotel ‘’Sirius’’ Prishtinë, 04.07.2018.

”Ky grant është financuar nga projekti Promovimi i Shoqërisë Demokratike (DSP) – i financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe Ministria e Punëve të Jashtme e Danimarkës (DANIDA) dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF)”.
______________________________________

Kosovski Forum Invalidnosti, objavio je danas izvještaj o implementaciji “Nacionalne Strategije za Osobe sa Invaliditetom na Kosovu 2013/23”. Vredi napomenuti da iz ugla civilnog društva po prvi put se prati Nacionalna Strategija za osobe sa invaliditetom. Shodno tome, ovaj izvještaj će takođe slediti organizacija sljedećih aktivnosti, koje će uglavnom biti tipa zagovaranja ispred relevantnim institucijama, radi poboljšanja života Osoba sa Invaliditetom na Kosovu, na osnovu nalaske ovog tekućeg izvještaja.

Ova publikacija je u nastavku projektnih aktivnosti “Adresiramo neispunjavanje prava osoba sa invaliditetom na Kosovu, kroz prezentacije situacije i traženje odgovornosti”.

Hotel ” Sirius ” Prishtina, 04.07.2018.

“Ovaj grant finansira Projekat Promocije Demokratskog Društva (DSP) – finansiran od strane Švajcarske Agencije za Razvoj i Saradnju (SDC) i Ministarstvo Spoljnih Poslova Danske (DANIDA), a rukovodi Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KCSF) ”.