Forumi Kosovar i Aftësisë së Kufizuar mbajti takim me përfaqësues nga Ministria e Arsimit Unicef Kosovo dhe me përfaqësues nga organizatat anëtare të FKAK-së

FORUMI KOSOVAR I AFTESIVE TE KUFIZUARA

13 Jul 2018

Forumi Kosovar i Aftësisë së Kufizuar, me qëllim të përcjelljes së vazhdueshme të gjithëpërfshirjes së fëmijëve me aftësi të kufizuar në institucionet edukative-arsimore në Kosovë, mbajti takim me përfaqësues nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (Divizioni për Fëmijë me Nevoja të Veçanta), Unicef Kosovo dhe me përfaqësues nga organizatat anëtare të FKAK-së.

Kosovski Forum Invalidnosti, u cilju kontinuiranog praćenja uključivanja dece sa invaliditetom u obrazovne institucije na Kosovu, održao je sastanak sa predstavnicima Ministarstva Prosvete, Nauke i Tehnologije (Odeljenje za decu sa Posebnim Potrebama) , Unicef Kosovo i predstavnici organizacija članica FKAK-a. #MASHT #UnicefKosovo #FKAK.