Ilirjana Geci dhe Trina Xheladini, sot kanë qenë mysafirë në programin e mëngjesit në KTV – Kohavision

FORUMI KOSOVAR I AFTESIVE TE KUFIZUARA

26 Jun 2018

Ilirjana Geci dhe Trina Xheladini, sot kanë qenë mysafirë në programin e mëngjesit në KTV – Kohavision. Si temë e rëndësishme për diskutim përgjatë këtij emisioni ka qenë rëndësia e Funksionalizimit të Ekipeve Vlerësuese Pedagogjike të Fëmijëve me Aftësi të Kufizuar në të gjitha komunat e Kosovës.

Gjithashtu është prezentuar puna dhe angazhimi i KDF dhe Organizatave Anëtare, drejt funksionalizimit të ekipëve të lartëpërmendura në kuadër të projektit: ‘’Të rrisim edukimin e fëmijëve me aftësi të kufizuar në Kosovë, me fokus në komunitetin Romë, Ashkali dhe Egjiptian’’, të mbështetur nga Unicef Kosovo Programme

Përveç tjerash, përgjatë emisionit u diskutua edhe për sfidat e ndryshme që institucioni i komunës, shkollës dhe familjes ballafaqohet përgjatë integrimit të fëmijëve me aftësi të kufizuar në gjithëpërfshrije shkollore.

#unicefkosovo
__________________________________________
Ilirjana Geci i Trina Xheladini, danas su bili gosti na jutarnjem programu KTV-a – Kohavision. Kao važna tema za diskusiju tokom ove emisije bila je važnost Funkcionalizacije Pedagoških Timova za Procenu za Decu sa Invaliditetom u svim opštinama na Kosovu.

Takođe,je predstavljen rad i angažman KDF-a i Članskih Organizacija,prema funkcionalizaciji gore pomenutih timova u okviru projekta: “Da podižemo obrazovanje dece sa invaliditetom na Kosovu, sa fokusom na zajednice Roma, Aškalija i Egipćana” uz podršku Unicef Kosovo Programme

Između ostalog, tokom emisije razgovarano je i o raznim izazovima sa kojima se suočavaju institucija opštine, škole i porodice tokom integracije dece sa ivaliditetom u školskom sveobuhvatanju.

#unicefkosovo