Kosovar Civil Society Foundation – KCSF ju shtua listës së mbështetësve tanë.

FORUMI KOSOVAR I AFTESIVE TE KUFIZUARA

07 Mar 2018

Forumi Kosovar i Aftësisë së Kufizuar, do të fillojë së shpejti implementimin e projektit: ” Adresojmë mos zbatueshmerine e të drejtave të personave me aftësi të kufizuar në Kosovë – përmes pasqyrimit të situatës dhe kërkimit të llogaridhenies”. Qëllimi i këtij projekti eshte të rrisim zbatueshmërinë e “Strategjisë Nacionale për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar në Kosovë 2013/23”, përmes kërkimit të llogaridhënies tek instucionet përgjegjëse mbi baza të monitorimit paraprak.

”Ky grant është financuar nga projekti Promovimi i Shoqërisë Demokratike (DSP) – I financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe Ministria e Punëve të Jashtme e Danimarkës (DANIDA) dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF)”.

_________________________________________________________

Kosovar Civil Society Foundation – KCSF je dodat u našu listu podržioca.

Kosovski Forum Invalidnosti, uskoro će početi sa implementacijom projekta “ Adresiramo neispunjavanje prava osoba sa invaliditetom na Kosovu – kroz prezentacije situacije I traženju odgovornosti” . Cilj ovog projekta je da poveća realizaciju “Nacionalne Strategije o Pravama Osoba sa Invaliditetom u Kosovu 2013/23” , kroz traženje odgovornosti kod nadležnih institucija na osnovu predhodnog praćenja.

“Ovaj grant finansiran je od projekta Promocija Demokratskog Društva (DSP) – finansiran od Švajcarske Agencije za Razvoj I Saradnju (SDC) I Ministarstvo Spoljnih Poslova Danske (DANIDA) I rukovodi Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KCSF)”.