Kosovar Civil Society Foundation – KCSF ju shtua listes se mbeshtetesve tane

FORUMI KOSOVAR I AFTESIVE TE KUFIZUARA

09 Mar 2018

Forumi Kosovar i Aftesise se Kufizuar me mbeshtetjen e Fondacionit Kosovar per Shoqeri Civile (KCSF) do te filloje se shpejti implementimin e projektit: ” Adresojme mos zbatueshmerine e te drejtave te personave me aftesi te kufizuar ne Kosove- permes pasqyrimit te situates dhe kerkimit te llogaridhenies”.

Qellimi i ketij projekti eshte të rrisim zbatueshmërinë e “Strategjisë Nacionale për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar në Kosovë 2013/23”, përmes kërkimit të llogaridhënies tek instucionet përgjegjëse mbi baza të monitorimit paraprak.

_____________________________

Kosovar Civil Society Foundation – KCSF has been added to our list of supporters.

Kosova Disability Forum supported by Kosovar Civil Society Foundation (KCSF) will start soon the implementation of the project “Addressing the non-implementation of the rights of persons with disabilities in Kosovo, through reflecting the situation and asking accountability”
.
The purpose of this project is to increase the implementation of the “National Strategy on the Rights of Persons with Disabilities in Kosovo 2013/23”, through asking accountability to the responsible institutions, on the basis of prior monitoring.