Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, ju shtua listës së mbështetësve tanë

FORUMI KOSOVAR I AFTESIVE TE KUFIZUARA

27 Jun 2018

Forumi Kosovar i Aftësisë së Kufizuar, ka filluar me implementimin e projektit:’’Identifikojmë dhe Promovojmë Potencialin Artistik të Personave me Aftësi të Kufizuar’’. Projekti ka për qëllim promovimin e personave me aftësi të kufizuar, përmes botës së artit, talentet e ndryshme që ata mund të kenë në fusha sikurse, piktura, muzika, etj. Gjithashtu, një element tjetër i rëndësishëm, do të jetë edhe shkëmbimi i përvojave nga vet Personat me Aftësi të Kufizuar brenda Kosovës.

_________________________________________________
Ministarstvo Kulture, Omladine i Sporta, dodato je u našoj listi podržioca.

Kosovski Forum Invalidnosti je započeo implementaciju projekta: “Identifikovati i Promovisati Umetnički potencijal Osoba sa Invaliditetom”. Projekat ima za cilj da promoviše osobe sa invaliditetom, kroz umetnički svet, različite talente koje mogu imati u oblastima kao što su slike, muzika itd. Takođe, još jedan važan elemenat će biti razmena iskustava Osoba sa Invaliditetom na Kosovu.