Në kuadër të projektit ‘’Adresojmë mos zbatueshmërinë e të drejtave të personave me aftësi të kufizuar në Kosovë u mbajt takimi i rradhës mes Forumit dhe Komitetit Drejtues të Projektit

FORUMI KOSOVAR I AFTESIVE TE KUFIZUARA

21 Jun 2018

Në kuadër të projektit ‘’Adresojmë mos zbatueshmërinë e të drejtave të personave me aftësi të kufizuar në Kosovë – përmes pasqyrimit të situatës dhe kërkimit të llogaridhenies”, u mbajt takimi i rradhës mes Forumit dhe Komitetit Drejtues të Projektit, me përfaqësues nga: Forumi Kosovar i Aftësisë së Kufizuar, Institucioni i Avokatit të Popullit dhe Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit.

Në takimin e zhvilluar, u diskutua mbi mbarvajtjen dhe zhvillimin e aktiviteteve të projektit deri tani, si dhe për mënyrat e bashkëpunimit të mëtutjeshëm në mes partnerëve të lartëpërmendur.

Prishtinë, 19.06.2018.

‘’Ky grant është financuar nga projekti Promovimi i Shoqërisë Demokratike (DSP) – i financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe Ministria e Punëve të Jashtme e Danimarkës (DANIDA) dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF)”.

#FondacioniKosovarpërShoqëriCivile #KCSF
______________________________________
U okviru projekta “Adresiramo neprimenjivost prava osoba sa invaliditetom na Kosovu – kroz prezentacije situacije i traženje odgovornosti”, održan je sledeći sastanak između Foruma i Upravnog Odbora Projekta, sa predstavnicima: Kosovskog Foruma Invalidnosti, Institucija Ombudsmana i Kancelarija za Dobro Upravljanje / Kancelarija Premijera.

Na sastanku su održane diskusije o napredovanjima i realizaciju dosadašnjih projektnih aktivnosti, kao i o načinu dalje saradnje među gore pomenutim partnerima.

Prishtina, 19.06.2018

“Ovaj grant finansira Projekat Promocije Demokratskog Društva (DSP) – finansiran od strane Švajcarske Agencije za Razvoj i Saradnju (SDC) i Ministarstvo Spoljnih Poslova Danske (DANIDA), a rukovodi Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KCSF) “.

#KosovskaFondacijazaCivilnoDruštvo