Se shpejti do te filloje implementimin e projektit “Fuqizojmë Organizatat Lokale te Personave me Aftësi te Kufizuar për Mbrojtje nga Diskriminimi”

FORUMI KOSOVAR I AFTESIVE TE KUFIZUARA

03 May 2018

Forumi Kosovar i Aftesise se Kufizuar do te filloje se shpejti implementimin e projektit “Fuqizojmë Organizatat Lokale te Personave me Aftësi te Kufizuar për Mbrojtje nga Diskriminimi” te mbeshtetur nga Office for Good Governance- office of the Prime Minister in Kosovo. Qellimi i ketij projekti eshte te që të ngrisë kapacitetet e organizatave lokale që punojnë në fushën e aftësisë së kufizuar, për tu mbrojtur nga diskriminimi si edhe për të përfaqësuar më mirë zërin e personave me aftësi të kufizuar në Kosovë.

_______________________________________________

Kosovski Forum Invalidnosti uskoro će početi sa implementacijom projekta “Ojačati Lokalne Organizacije Osoba sa Invaliditetom za Zaštitu od Diskriminacije” uz podršku Office for Good Governance- office of the Prime Minister in Kosovo. Cilj ovog projekta je povećanje kapaciteta lokalnih organizacija koje rade u oblast invalidnosti, za zaštitu od diskriminacije kao i boljeg zastupanja glasa osoba sa invaliditetom na Kosovu.