Takim ne kuader te projektit “Fuqizojme OPAK ne Kosove, per perfaqesim me te mire te te drejtave te personave me aftesi te kufizuar, te mbeshtetur nga Fondacioni ABILIS

FORUMI KOSOVAR I AFTESIVE TE KUFIZUARA

14 Jul 2017

Aktiviteti ka pasur per qellim te ngris kapacitetet e Organizatave te Personave me Aftesi te Kufizuar ne Gjakove per monitorim me te mire te “Strategjise Nacionale te te Drejtave te Personave me Aftesi te Kufizuar ne Kosove 2013/23”, ne nivel lokal.

Perfaqesuesit e Organizatave te Personave me Aftesi te Kufizuar gjithashtu u informuan edhe per rendesine e implimentimit te “Konventes se te Drejtave te Personave me Aftesi te Kufizuar” dhe “Objektivave te Qendrueshme Zhvillimore” – ne Kosove.

Implementimi i projektit do te vazhdoje ne te gjitha regjionet e Kosoves, me qellim te themelimit te “Grupeve Regjionale te Monitorimit” te “Strategjise Nacionale te te Drejtave te Personave me Aftesi te Kufizuar ne Kosove 2013/23”