“Të kuptojmë situatën e fëmijëve me aftësi të kufizuar në Kosovë përmes vetë zërit të tyre”

FORUMI KOSOVAR I AFTESIVE TE KUFIZUARA

11 Dec 2017

https://www.youtube.com/watch?v=pF_fCw1MzsQ&feature=youtu.be

Të kuptojmë situatën e fëmijëve me aftësi të kufizuar në Kosovë përmes vetë zërit të tyre.

SHARE….

Video e mbështetur nga ABILIS Foundation dhe KEP Trust.