Themelohet Ekipi Vlerësues i Nevojave Pedagogjike të Fëmijëve me Aftësi të Kufizuar në Komunën e Mamushës

FORUMI KOSOVAR I AFTESIVE TE KUFIZUARA

27 Apr 2018

Forumi Kosovar i Aftësisë së Kufizuar në vazhdimësi të zhvillimit të punëtorive avokuese me qëllim të Funksionalizimit të Ekipeve Vlerësuese, në kuadër të projektit “Të rrisim edukimin e fëmijëve me aftësi të kufizuar në Kosovë”, të mbeshtetur nga Unicef Kosovo Programme ka mbajtur takimin e rradhës në Mamushe, ku eshte arritur te themelohet Ekipi vleresues.

FKAK do të vazhdojë punën me këtë ekip për të ngritur kapacitetet profesionale të tij.

Osnovan je Tim za Procenu Pedagoških Potreba Dece sa Invaliditetom u Opštini Mamuša.

Kosovski Forum Invalidnosti, u nastavku realizovanja radionica zagovaranja za Funkcionalizaciju Timova za Procenu, u okviru projekta “Da podižemo obrazovanje dece sa invaliditetom na Kosovu” uz podršku Unicef Kosovo Programme održao je sljedeći sastanak u Mamuši, gde se uspelo osnovati Tim za Procenu.

KFI će nastaviti da radi sa ovim timom kako bi povećao njegove profesionalne kapacitete.