Thirrje për ofertë nga subjektet ekonomike

FORUMI KOSOVAR I AFTESIVE TE KUFIZUARA

11 Sep 2023

FORUMI KOSOVAR I AFTËSIS SË KUFIZUAR

Shpallë këtë thirrjë:

Në vazhdim të implementimit të  projektit: “Integrimi (Përfshirja) e personave me aftësi të kufizuar në tregun e punës në Kosovë”  në partneritet me Zyrën e Save the Children në Kosovë, Forumi Kosovar i Aftësisë së Kufizuar (FKAK) është duke kërkuar ofertë nga subjektet ekonomike të cilat merren me veprimtari:  grafik dhe dizajn, konceptim, përgatitje , printim të materialeve, në mënyrë që të materializohet në formë fizike puna rreth një manuali të punësimit të personave me aftësi të kufizuar.

Përshkrimi i projektit:

Projekti “Përfshirja e personave me aftësi të kufizuar në tregun e punës në Kosovë” që mbështetet nga Save the Children, ka filluar implementimin në muajin mars të vitit 2021 dhe do të përfundojë në muajin Dhjetor të vitit 2023.

Qëllimi kryesor i projektit është përvetësimi i profesioneve të ndryshme i të rinjëve me aftësi të kufizuara me qëllim integrimin e tyre në tregun e hapur të punës në Kosovë.   

 • Kriteret e Aplikimit:
 1. Të jetë subjekt ekonomik i regjistruar sipas legjislacionit të Republikës së Kosovimës;
 2. Veprtaria e subjektit ekonomik të ofroj shërbime të: grafikut – dizajnmit, konceptimit dhe printimi;
 • Detyrat dhe përgjegjësitë:

Materialet që kërkohen janë:

 • Dizajnimi i një manuali të punësimit për personat me aftësi të kufizaur (21 faqe);
 • Printimi i 400 Ekzemplarëve të manualit të lartcekur;
 • Konceptet e dizajnit duhet të jenë origjinale si dhe të respektojnë ligjet e autorësisë;

FKAK do të sigurojë të gjithë përmbajtjen e manualit  dhe dizajnimi së bashku me formatin e printimit do të diskutohet edhe me dizajnerin/kompaninë e dizajnit), si dhe do të punojë ngushtë me dizajnerin/kompaninë e përzgjedhur gjatë gjithë procesit të punës. Të gjitha materialet duhet të prodhohen në bashkëpunim të ngushtë me FKAK-në, duke siguruar që dizajnet të jenë në përputhje me misionin dhe vizionin e FKAK-së si dhe të ndjekin rregullat e përcaktuara për dukshmërinë e këtyre materiale nga Zyra e Save the Children në Kosovë.

 1. Lloji i procedurës:      E hapur – me postë elektronike;
  1. Objekti i prokurimit:  Grafik, dizajn dhe printim;
  1. Oferta duhet të jetë në Euro dhe të ceket edhe cmimi për njësi, Pa TVSH.
  1. Pagesa do të kryhet pas pranimit të faturës, nëpërmjet  transferit bankar në numrin e llogarisë të subjektit ofrues.
  1. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: datë 11.09.2023 deri më 15.09.2023 në ora 23:00. në adresën e email-it ;
  1. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: datë 18.09.2023 (Vlen për FKAK)

AFATET KOHORE TË PUNËS

Takimi informativ19 Shtator 2023
Drafti i parë i dorëzimit të materialit22 Shtator 2023
Materiali final         25 Shtator 2023


DORËZIMI I OFERTAVE

Ofertat duhet të dorëzohen në emailin prokurimi@kdf-ks.org, me dokumentacionin sin ë vijim:

1) Një propozim të shkurtër teknik me shembull dhe/ose ide për manualin/ ose një ekzemlar të punës së tillë të kryer më parë;

2) Një përshkrim i shkurtër i kompanisë; dhe

3) Një propozim financiar;

Për informata rreth projektit dhe informata tjera rreth thirrjes kontaktoni Menaxheren e Projektit, Znj. Saranda Uka në emailin: sarandauka@kdf-ks.org.

Aplikacioni në link: