THIRRJE PËR OFERTIM – LIPJAN

FORUMI KOSOVAR I AFTESIVE TE KUFIZUARA

05 Sep 2023

Forumi Kosovar i Aftësisë së Kufizuar (FKAK) bën Ftesë për Ofertim në përputhje me specifikat e cekura më poshtë:

Operatori Ekonomik duhet të ketë lokacionin në Komunën e Lipjanit (ata që e kanë afër qendrën kanë përparësi)

Kërkesat për operatorin ekonomik:

  • Të jetë në Lipjan
  • Të ketë sallë konferencash/ për punëtori me hapësirë të mjaftueshme për punë dhe aktivitete, të ketë projektor, tabelë flipchart, lidhje stabile interneti, mundësi printimi.
  • Të ketë mundësi për ofrim të pijeve dhe kafeve gjatë ditës punëtorisë
  • Të ketë mundësinë e ofrimit të drekës për pjesëmarrësit.

Oferta financiare duhet të përfshijë menynë e ushqimit me pije dhe desert gjatë punëtorisë.

Ofertuesit së bashku me ofertën duhet të dorëzojnë:

  1. Çertifikatën e regjistrimit të biznesit
  2. Çmimet duhet të kuotohen në euro pa TVSH
  3. Oferta duhet të jetë e nënshkruar dhe e vulosur /apo me logo zyrtare
  4. Oferta duhet të dërgohet me cmime fikse si dhe me detaje për ushqimin dhe sallën.

Kriteret për përzgjedhje:

LOKACIONI:                                                 1-3 pikë
KAPACITETI I SALLËS:                            1-3 pikë
CMIMI MË I LIRË:                                      1-4 pikë

Ofertat tuaja mund t’i dërgoni deri me datën: 11/09/2023

prokurimi@kdf-ks.org

Ofertat duhet të dërgohen me së largu 7 ditë nga shpallja e thirrjes për ofertim.

Aplikacioni: