Trina Xheladini, mysafire në programin e mëngjesit në Radio Televizionin e Kosoves – RTK.

FORUMI KOSOVAR I AFTESIVE TE KUFIZUARA

10 Jul 2018

Trina Xheladini, sot ka qenë mysafire në programin e mëngjesit në Radio Televizionin e Kosoves – RTK. Si temë e rëndësishme për diskutim përgjatë këtij emisioni ka qenë raporti mbi zbatueshmerinë e ‘’Strategjisë Nacionale për Persona me Aftësi të Kufizuar në Kosovë 2013/23’’, të cilin Forumi Kosovar i Aftësisë së Kufizuar e ka publikuar.

”Ky grant është financuar nga projekti Promovimi i Shoqërisë Demokratike (DSP) – i financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe Ministria e Punëve të Jashtme e Danimarkës (DANIDA) dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF)”.
_______________________________
Trina Xheladini, danas je bila gost u jutarnjem programu Radio Televizije Kosova – RTK. Važna tema za diskusiju tokom ove emisije bila je izvještaj o implementaciji “Nacionalne Strategije za Osobe sa Invaliditetom na Kosovu 2013/23”, koju je objavio Kosovski Forum InvalidnostI.

“Ovaj grant finansira Projekat Promocije Demokratskog Društva (DSP) – finansiran od strane Švajcarske Agencije za Razvoj i Saradnju (SDC) i Ministarstvo Spoljnih poslova Danske (DANIDA), a rukovodi Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KCSF) ”.