U mbajt punëtoria për ngritje të kapaciteteve me organizatat lokale të personave me aftësi të kufizuar në Prizren

FORUMI KOSOVAR I AFTESIVE TE KUFIZUARA

08 Jun 2018

Në kuadër të projektit “Fuqizojmë organizatat lokale të personave me aftësi të kufizuar për mbrojtje nga diskriminimi”, u mbajt punëtoria për ngritje të kapaciteteve me organizatat lokale të personave me aftësi të kufizuar në Prizren.

Projekti u mbeshtet nga Zyra per Qeverisje te Mire/Zyra e Kryeministrit.

U okviru projekta “Ojačamo lokalne organizacije osoba sa invaliditetom za zaštitu od diskriminacije” održana je radionica za povećanje kapaciteta sa lokalnim organizacijama osoba sa invaliditetom u Prizren.

Projekat je podržan od Kancelarije za Dobro Upravljanje / Kancelarija Premijera.